ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

5.1. Ο χρόνος εργασίας

 

Ως χρόνος εργασίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται στην διάθεση του εργοδότη για παροχή εργασίας. Έτσι, υπάρχει εκ του νόμου ένα προστατευτικό ανώτατο όριο βάσει του οποίο ο εργοδότης δικαιούται να απασχολεί τον εργαζόμενο.

Το ανώτατο όριο που έχει θεσπισθεί βάσει νόμου είναι το 8ωρο με βάση υπολογισμού την ημέρα εργασίας. Αντίστοιχα, με βάση υπολογισμού την εβδομάδα το ανώτατο όριο είναι οι 48 ώρες. Ωστόσο, δίνεται στον εργοδότη και στον εργαζόμενο το δικαίωμα να ρυθμίζουν ελεύθερα κατόπιν σύμβασης τον χρόνο εργασίας (συμβατικός χρόνος εργασίας) αρκεί να μην παραβιάζεται το νόμιμο ανώτατο όριο. Κατ ΄ επέκταση, όσο αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα Απασχόλησης, το ανώτατο ωράριο εργασίας διαμορφώνεται σε 40 ώρες την εβδομάδα.  Σύμφωνα με τον ν. 3863/2010, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απασχολήσει τον εργαζόμενο παραπάνω από 40 ώρες την εβδομάδα , όπως περιγράφουν οι πίνακες που ακολουθούν :

  • Υπολογισμός του χρόνου υπερεργασίας στο Σύστημα πενθήμερης Απασχόλησης:

Εβδομαδιαία Υπερεργασία

Από 40- 45 ώρες =

+20% Προσαύξηση στο Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

 

  • Υπολογισμός του χρόνου υπερεργασίας στο Σύστημα εξαήμερης Απασχόλησης:

Εβδομαδιαία Υπερεργασία

Από 40-48 ώρες=

+20% Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

                                                                           

 

 

5.1.1. Υπερωρίες

Προκειμένου να έχουμε υπερωρία, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα χρονικά όρια της υπερεργασίας. Εάν ξεπεραστούν τα χρονικά όρια της Υπερεργασίας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να εργάζεται  Υπερωριακά, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει μια Συγκεκριμένη Διαδικασία προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος κάνει παράνομα Υπερωρίες. Συγκεκριμένα θα πρέπει :

  • Να αναγγείλει τις υπερωρίες στο Υπουργείο Εργασίας μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος.
  • Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.
  • Να καταβάλλει την νόμιμη Προσαύξηση
  • Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως = Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%
  • Για πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης παρέχεται αμοιβή = Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 60%.

Σελίδες: