Εγγυητικές επιστολές

ESPA » Εγγυητικές επιστολές

Εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις

Επωφεληθείτε της πιο αξιόπιστης εγγύησης, της τραπεζικής εγγύησης.
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή/και επαγγελματικής σας δραστηριότητας, σας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών και ανοίγματος Ενέγγυων Πιστώσεων σε Ευρώ και συνάλλαγμα από Διάφορες Τραπεζες.

Συναλλαγες με:

  • την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεων, πληρωμής υποχρεώσεων κ.λπ.
  • το άνοιγμα Ενέγγυων Πιστώσεων, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών σας.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Οι προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών / Ενέγγυων Πιστώσεων, γενικά, εισπράττονται κατά αδιαίρετο τρίμηνο, σε όλη τη διάρκεια ισχύος τους
  • Παρέχεται δυνατότητα πληρωμής των προμηθειών με πάγια εντολή χρέωσης καταθετικού σας λογαριασμού Ανάλογα με τη συχνότητα αποπληρωμής των προμηθειών σας, αποστέλλεται στη διεύθυνσή σας σχετικό ενημερωτικό έντυπο.