Επαγγελματικό Ακίνητο

ESPA » Επαγγελματικό Ακίνητο

Επαγγελματικό Ακίνητο παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης.

Χρηματοδοτεί:

 •  Την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου
 • Την αγορά οικοπέδου
 • Την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου.

Ποσό Δανείου:
Από Ευρώ 10.000 έως:

 • Το 70% του προϋπολογισμού κόστους αποπερατώσεως, προσθήκης, συντηρήσεως, επισκευής  του επαγγελματικού ακινήτου.
 • Το 70% της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού ακινήτου.

Διάρκεια:
Από 5 έως 20 έτη.

Επιτόκιο*:

 • Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.) σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00%
 • Σταθερό 3ετίας
 • Σήμερα 9,00%
 • Σταθερό 5ετίας
 • Σήμερα 9,75%
 • Σταθερό 10ετίας
 • Σήμερα 10,00%
 • (*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 0,60%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ΄όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Τρόπος Εξυπηρετήσεως:

 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Περίοδος Χάριτος:

 • Έως 6 μήνες για την αγορά ακινήτου και έως 2 έτη για ανέγερση, αποπεράτωση.