ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ » ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων με εργαζομένους οι οποίοι πρόκειται να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτές, είναι σημαντικό να μην διακοπεί η  συνέχεια της επιχείρησης καθώς και να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις στους εργαζόμενους για τη διασφάλιση της εργασιακής τους σχέσης. Κατά συνέπεια η μεταβίβαση της επιχείρησης ακολουθεί κάποιους κανόνες.

 

7.1. Κύρια Σημεία της Διαδικασίας

 • Με τη μεταβίβαση της επιχείρησης, επέρχεται καθολική μεταβίβαση, των εργασιακών σχέσεων της επιχείρησης.
 • Μεταβιβάζεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τη στιγμή της μεταβίβασης.
 • Χρονικό σημείο της μεταβίβασης θεωρείται εκείνο κατά το οποίο ο νέος εργοδότης είναι σε θέση να ασκήσει το διευθυντικό του δικαίωμα στους εργαζομένους.
 • Ο παλαιός και νέος εργοδότης ευθύνονται από κοινού για υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων που είχαν προκύψει πριν από τη μεταβίβαση και εξακολουθούν να υπάρχουν.
 • Οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα εναντίωσης στη διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης. Παρόλα αυτά εάνοι εργαζόμενοι θεωρήσουν ότι επέρχεται βλαπτική μεταβολή συνθηκών ως προς αυτούς, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα του εργατικού δικαίου εναντίον του νέου εργοδότη, μετά τη μεταβίβαση.

 

7.2. Διαδικασία

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο θέμα της μεταβίβασης επιχειρήσεων είναι η ακόλουθη :

 

7.2.1. Πριν τη μεταβίβαση

Έλεγχος της νομικής θέσης των εργαζομένων στην επιχείρηση πριν από τη μεταβίβαση. Σε αυτή τη φάση, ελέγχουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Τις ατομικές συμβάσεις εργασίας
 • Τυχόν επιχειρησιακή σύμβαση αν υπάρχει
 • Αν υπάρχει απόλυση εργαζομένου/νων μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και στο τελευταίο έτος πριν τη μεταβίβαση
 • Αν υπάρχει παραίτηση εργαζομένου μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν τη μεταβίβαση
 • Αν έχουν καταβληθεί οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων μέσα στο τελευταίο έτος (Δώρα, επιδόματα, υπερωρίες)
 • Αν υπάρχουν εργαζόμενοι υπό ειδικό καθεστώς (π.χ. έγκυοι, λεχώνες, κλπ)
 • Αν υπάρχουν εργαζόμενοι με ελαστικό καθεστώς εργασίας
 • Τις συμβάσεις των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας
 • Αν υπάρχουν συμβάσεις με εταιρείες ενοικίασης μισθωτών
 • Αν υπάρχουν αυτοαπασχολούμενοι στην εταιρεία
 • Αν υπάρχουν αποσπασμένοι εργαζόμενοι από/προς  χώρες της ΕΕ με αλλοδαπά ασφαλιστικά δικαιώματα
 • Αν υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων σε ιδιωτική εταιρεία ή σε εταιρικό λογαριασμό (συνταξιοδοτικό πρόγραμμα)
 • Αν έχουν εξοφληθεί όλες οι απαιτήσεις του προηγούμενου εργοδότη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

 

7.2.2. Ενημέρωση των εργαζομένων/Διαβούλευση

Σε αυτή τη φάση θα πρέπει ο παλιός εργοδότης να ενημερώσει το νέο για τα δικαιώματα των εργαζομένων και μετά τόσο ο παλαιός εργοδότης, όσο και ο νέος να πληροφορήσουν τους εργαζόμενους :

 • Σχετικά με την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης.
 • Σχετικά με τους λόγους της μεταβίβασης.
 • Σχετικά με τις νομικές και οικονομικές συνέπειες της μεταβίβασης.
 • Σχετικά με τυχόν μέτρα που πρόκειται να ληφθούν και αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μπουν σε διαβούλευση με τον παλιό και νέο εργοδότη. Οι απόψεις καταγράφονται σε πρακτικό. 

 

7.2.3. Μεταβίβαση της επιχείρησης

Σε αυτή τη φάση γίνονται τα εξής :

 • Μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων στο νέο εργοδότη
 • Σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας όπου χρειάζονται
 • Εφαρμογή της οδηγίας / ΠΔ
 • Ενημέρωση/αναγγελία στους τοπικά αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ)
 • Λήψη των απαραίτητων πιστοποιητικών

 

7.2.4. Μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης /Compliance 

Compliance: Ενημέρωση του νέου εργοδότη για τις επιταγές του νόμου, τις τροποποιήσεις, τις αλλαγές και υποδείξεις για τη συμμόρφωση της επιχείρησης σε αυτά.