Νόμος 4541/2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4541 ΦΕΚ Α’ 93/31.05.2018

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
 
Άρθρο 1
 

1. Το άρθρο 2 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” ή το ακρωνύμιο “Ε.Π.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Limited Liability Company” και το ακρωνύμιο ως “L.L.C.” ή “LTD”.

3. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” ή “Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Single Member Limited Liability Company” ή “Single Member L.L.C.” ή “Single Member LTD”.».

 2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.».

 3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία ενός (1) τουλάχιστον ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.».

 4. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3190/ 1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, αυξάνονται ή μειώνονται αναλόγως τα ποσά των παραγράφων 2 και 3.

5. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.».

 5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, μόνο αν το εισφερόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.».

 
Άρθρο 2
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3190/1955
 

1. Ο τίτλος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση».

 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 928).

2. Η εταιρική σύμβαση πρέπει να περιέχει: α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων,

β) την εταιρική επωνυμία, γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης, δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήμος της ελληνικής επικράτειας, ε) το σκοπό της εταιρείας, στ) τη διάρκεια της εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε έτη, ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής,  τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,

η) το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, την αποτίμηση αυτών και το όνομα του εισφέροντος, καθώς και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος,

θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.».

 3. Στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297).».

 4. Η περίπτωση α΄της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) έχει συσταθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων β΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6.».

 5. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται προς τρίτους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή της απόφασης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.».

 6. Το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8 Δημοσιότητα

1. Για τα στοιχεία και τις πράξεις της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση δημοσιότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3419/2005.

2. Για τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα άρθρα 15 και 16 του ν. 3419/2005.».

 7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3190/1955 μετά τις λέξεις «προ της κατά το άρθρον 8» οι λέξεις «παρ. 2» διαγράφονται.
 8. Στο άρθρο 9 του ν. 3190/1955 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8, κανείς εταίρος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την εταιρική σύμβαση. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η απαγόρευση εταίρου δεν αποτελεί κώλυμα για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων αυτών.».

 
Άρθρο 3
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3190/1955
 1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.».

 2. Στο άρθρο 10 του ν. 3190/1955 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.».

 3. Η περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) περί παράτασης της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχώνευσής της, περί λύσης και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης,».

 4. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απαγορεύσεις που αφορούν συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων ή μελών ΔΕΠ ή άλλων επαγγελματιών στη σύσταση ή τη διαχείριση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ισχύουν, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.».

 5. Το άρθρο 19 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19 Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών

1. Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Ο εταίρος που ασκεί τη νόμιμη διαχείριση του άρθρου 16 μπορεί να ανακληθεί με δικαστική απόφαση, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

3. Αν οι εταίροι είναι δύο (2) σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

4. Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή.

5. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που είτε προβλέπονται στο καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο. Άλλως, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε.

7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 ως σπουδαίος λόγος νοείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη συνέχιση της διαχείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση.

Αν οι εταίροι δεν προβούν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η διαχείριση του άρθρου 16.».

 
Άρθρο 4
Εισαγωγή Κεφαλαίου Γ1΄στο ν. 3190/1955
 

1. Μετά το άρθρο 21 του ν. 3190/1955 προστίθεται τίτλος ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ»

 2. Το άρθρο 22 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22 Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920.

6. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.».

 3. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3190/1955 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38.».

 4. Μετά το άρθρο 24 του ν. 3190/1955 προστίθεται άρθρο 24α ως εξής:

«Άρθρο 24α Διανομή κερδών

1. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2. Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.».

 5. Το άρθρο 25 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25 Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τους διαχειριστές

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.».

 
Άρθρο 5
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3190/1955
 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.».

 2. Ο τίτλος του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29 Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου».

 3. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δεν μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό απαγόρευση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου. Μπορεί να ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.».

 4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο.».

 5. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25.».

 6. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.».

 
Άρθρο 6
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 3190/1955
 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.».

 2. Στο άρθρο 38 του ν. 3190/1955 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.».

 3. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.».

 4. Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας ή να μεταβιβάσει το μερίδιό του ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστατικού.».

 5. Η παρ. 1 του άρθρου 43α του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι η εταιρεία που συνιστάται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή καθίσταται μονοπρόσωπη κατά τη λειτουργία της.».

 6. Στην παρ. 3 του άρθρου 43α του ν. 3419/1955 οι λέξεις «της έδρας της εταιρείας» διαγράφονται.
 
Άρθρο 7
Τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 3190/1955
 

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.».

 2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3190/1955 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.».

 3. Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.».

 4. Ο τίτλος του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 45 Απώλεια ιδίων κεφαλαίων».

 5. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.».

 6. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19.».

 7. Το άρθρο 48 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48 Οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.».

 8. Το άρθρο 50 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50 Τέλος εκκαθάρισης

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.».

 9. Μετά το άρθρο 50 του ν. 3190/1955 προστίθεται άρθρο 50α ως εξής και το ισχύον άρθρο 50α αναριθμείται σε 50β:

«Άρθρο 50α Αναβίωση

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.».

 10. Ο τίτλος του άρθρου 50α του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50β Ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες»

 11. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50α του ν. 3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5, 8, 17 παρ. 3, 18 παρ. 1, 22, 38 παρ. 4, 44 παρ. 4, 3, 46 παρ. 1, 47 παρ. 5, 50 και 60 παρ. 13 και 14 εφαρμόζονται αναλόγως για τις ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, οπότε η συνέλευση των εταίρων αντικαθίσταται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

3. Η καταχώρηση των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8. Για την τήρηση του ευρετηρίου Εταιρειών δεν λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις “Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία”.

4. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται και στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες ή είναι εταιρείες, που δε διέπονται από το δίκαιο κράτους-μέλους της ΕΕ, αλλά έχουν νομικό τύπο ανάλογο με αυτόν των εταιρειών που προαναφέρθηκαν.».

 
Άρθρο 8
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ι΄ του ν. 3190/1955
 

1. Ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ – Αλλοδαπαί εταιρίαι» αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Ι΄ – Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών».

 2. Το άρθρο 57 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 57 Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κράτους-

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται με αίτηση της ενδιαφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με την υποβολή των εξής πράξεων και στοιχείων: α) απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, β) ισχύον καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, γ) πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης, δ) συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου και αντικλήτου στην Ελλάδα.

3. O έλεγχος επωνυμίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3419/2005.

4. Η εγγραφή της παραγράφου 1 υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

5. Αλλοδαπές εταιρείες μπορεί να εγκαταστήσουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ή πρακτορεία, τα οποία εμπίπτουν στους κανόνες δημοσιότητας του άρθρου 6 του ν. 3419/2005.».

 3. Το άρθρο 58 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 58 Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας τρίτης χώρας

1. Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τρίτης χώρας πραγματοποιείται με την εγγραφή αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν της έκδοσης απόφασης από την Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) για την έγκριση της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου τρίτης χώρας.

2. Απόφαση έγκρισης για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τρίτης χώρας μπορεί να εκδοθεί μόνο εφόσον ημεδαπές εταιρείες δύνανται να εγκαταστήσουν υποκατάστημα ή πρακτορείο στην επικράτεια της τρίτης αυτής χώρας.

3. Η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τις πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 57, τα οποία προωθούνται στην αρμόδια ΠΕ προκειμένου να προβεί στην έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2. Η αρμόδια ΠΕ αποστέλλει την απόφαση στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία πραγματοποιεί την εγγραφή του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 57.».

 
Άρθρο 9
Εισαγωγή Κεφαλαίου Ι1 στο ν. 3190/1955

Μετά το άρθρο 59 του ν. 3190/1955 προστίθεται Κεφάλαιο Ι1, ως εξής:

 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο 59α

1. Διαφορές από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων που θεσπίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους υπάγονται πάντοτε στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2. Η υλική και τοπική αρμοδιότητα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύει έστω κι αν αυτή δεν προβλέπεται ρητά στις σχετικές επιμέρους διατάξεις του παρόντος.».

 
Άρθρο 10
Τροποποίηση των κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963), ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και ν. 4441/2016 (Α΄ 227)
 

1. Το άρθρο 5 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

1. Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων ιδρυτών ή μετόχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Ανώνυμη Εταιρεία” ή το ακρωνύμιο “Α.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Société Anonyme” ή/και το ακρωνύμιο “S.A.”.».

 2. Το άρθρο 44 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 44 Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή το ακρωνύμιο “Ι.Κ.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Private Company” ή/ και το ακρωνύμιο “P.C.“.

3. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Single Member Private Company” ή/και “Single Member P.C.”».

 3. Η παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Στην επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Ομόρρυθμη Εταιρεία” ή το ακρωνύμιο “Ο.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “General Partnership” ή/και το ακρωνύμιο “G.P.”.».

 4. Η παρ. 1 του άρθρου 272 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Ετερόρρυθμη Εταιρεία” ή το ακρωνύμιο “Ε.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Limited Partnership” ή/και το ακρωνύμιο “L.P.”.».

 5. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εταιρική σύμβαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.».

 
Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κωδικοποιείται και αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα σε ενιαίο αυτοτελές κείμενο οι διατάξεις για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

 
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό.

 
Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 8α, 35, 56, 61 και 61α, καθώς και οι παρ. 1 του άρθρου 9, παρ. 2 του άρθρου 18, παρ. 3 του άρθρου 41, παρ. 6 του άρθρου 43α και παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 47 του ν. 3190/1955.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 η φράση «από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης» αντικαθίσταται με την φράση «από τη λήξη ισχύος της άδειας».

 2. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,».

 3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας εννιά (9) μηνών από την πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2 αίτηση με συνημμένα: α) βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.».

 4. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, λόγω αδυναμίας του αδειούχου εξαιτίας αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.».

 5. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση και την κατάργηση των λαϊκών αγορών,».

 6. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 32 και 33,».

 7. Η περίπτωση η΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 καταργείται.
 8. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς την απόφαση για την αμοιβαία αλλαγή θέσης πωλητών σε διαφορετικές λαϊκές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 35,».

 9. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, η παραχώρηση θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13, οι αλλαγές θέσεων πωλητών εντός της ίδιας ή μεταξύ διαφορετικών λαϊκών αγορών, η ανάκληση της άδειας σύμφωνα με την περίπτωση η΄ του άρθρου 31,».

 10. Στο άρθρο 32 του ν. 4497/2017 μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή.».

 11. Στο άρθρο 41 του ν. 4497/2017 μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή.».

 12. Στο άρθρο 47 του ν. 4497/2017 μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή.».

 13. Η παρ. 13 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από τη 13η Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

«13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή και να δραστηριοποιούνται έως την 15η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.».

 14. Η παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από τη 13η Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

«17. Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος και οι αδειούχοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.».

 15. Μετά την παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

«18. Εκκρεμείς αιτήσεις συμμετοχής σε προκήρυξη νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014.».

 16. Η ισχύς της παραγράφου 15 του παρόντος αρχίζει από τις 13 Νοεμβρίου 2017.
 
Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄147)
 
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 μετά τις λέξεις «χρηματοδοτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)».
 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 μετά τις λέξεις «χρηματοδοτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016».
 
Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν.δ. 5/1926 (Α΄11)
 1. Το άρθρο 3 του ν.δ. 5/1926 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

1. Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. είναι εκ του νόμου όλα τα Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

2. Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν, με αίτησή τους, εμπορικές, βιομηχανικές και οικονομικές ενώσεις, ιδρύματα και οργανισμοί, εφόσον οι ενώσεις αυτές, τα ιδρύματα και οι οργανισμοί ή τα μέλη τους συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό ή η αποστολή τους συνίσταται στην προστασία ουσιώδους εξαγωγικού προϊόντος της χώρας. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η αποδοχή αυτών είναι υποχρεωτική για το Δ.Ε.Ε.

3. Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν με αίτησή τους, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον η επιστημονική ή οικονομική τους δραστηριότητα έχει, κατά κύριο λόγο, σχέση με τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές και οι δραστηριότητές τους είναι συναφείς με αυτές του Δ.Ε.Ε.».

 2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 5/1926 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Το διοικητικόν συμβούλιον, εκλεγόμενον υπό της γεν. Συνελεύσεως ου ο αριθμός των μελών και ο τρόπος της εκλογής κανονισθήσεται διά του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον κατά τα τρία τέταρτα (3/4) από εκπροσώπους των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 3.».

 3. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν.δ. 5/1926 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η θητεία των απερχομένων οργάνων διοικήσεως της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. ισχύει έως την ανάληψη καθηκόντων των νέων οργάνων.».

 
Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 3421/2005
 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφόσον το επιθυμούν.».

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) μετά τις εκλογές των Επιμελητηρίων του παρόντος θα διεξαχθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2018. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. ισχύει έως την ανάληψη των καθηκόντων των νέων οργάνων.».

 
Άρθρο 19
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
 

1. Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κατάλληλων για τη στέγαση και τη λειτουργία των Ινστιτούτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που στεγάζονται σε έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά συνάπτονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό, κατά παρέκκλιση του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212).

Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται, για λογαριασμό του ΕΛΚΕΘΕ, από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την καταλληλότητα των κτιρίων ή εγκαταστάσεων.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ:

α) ανατίθενται οι συμβάσεις για τη μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ (γραφεία, αρχεία, υπολογιστές, μηχανήματα κ.λπ.) από το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά στα νέα κτίρια ή τις νέες εγκαταστάσεις ή στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής, καθώς και από την Ανάβυσσο Αττικής προς τα νέα κτίρια ή τις νέες εγκαταστάσεις τα οποία πρόκειται να στεγάσουν το ΕΛΚΕΘΕ,

β) ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία, οι όροι (π.χ. φύλαξη) και το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς και μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ στα νέα κτίρια ή τις νέες εγκαταστάσεις,

γ) προσδιορίζονται το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στις οποίες θα πιστώνονται οι σχετικές δαπάνες, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση,

δ) προσδιορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης.

 3. Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΛΚΕΘΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μαύρο Λιθάρι» της κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής, στο οποίο έχει εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 104769/1996 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 2/1997), αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης σε 0,60 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%), με κατάργηση των περιορισμών χωροθέτησης νέου κτιρίου και επιτρέπεται η ανέγερση κτίσματος, προκειμένου αυτό να στεγάσει τις εγκαταστάσεις δεξαμενές ερευνητικών ιχθυοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ και συναφών με την αποστολή του ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ, ανατίθενται όλες οι μελέτες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία μετεγκατάστασης (μελέτες μετεγκατάστασης και αδειοδότησης) των εγκαταστάσεων δεξαμενών ιχθυοκαλλιεργειών από την έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΛΚΕΘΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή με την ονομασία «Μαύρο Λιθάρι» της κοινότητας Αναβύσσου του Νομού Αττικής.

 
Άρθρο 20
 

1. Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κατάλληλων για τη στέγαση και τη λειτουργία των Ινστιτούτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που στεγάζονται σε έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά συνάπτονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό, κατά παρέκκλιση του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212).

Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται, για λογαριασμό του ΕΛΚΕΘΕ, από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την καταλληλότητα των κτιρίων ή εγκαταστάσεων.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ:

α) ανατίθενται οι συμβάσεις για τη μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ (γραφεία, αρχεία, υπολογιστές, μηχανήματα κ.λπ.) από το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά στα νέα κτίρια ή τις νέες εγκαταστάσεις ή στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής, καθώς και από την Ανάβυσσο Αττικής προς τα νέα κτίρια ή τις νέες εγκαταστάσεις τα οποία πρόκειται να στεγάσουν το ΕΛΚΕΘΕ,

β) ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία, οι όροι (π.χ. φύλαξη) και το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς και μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ στα νέα κτίρια ή τις νέες εγκαταστάσεις,

γ) προσδιορίζονται το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στις οποίες θα πιστώνονται οι σχετικές δαπάνες, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση,

δ) προσδιορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης.

 3. Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΛΚΕΘΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μαύρο Λιθάρι» της κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής, στο οποίο έχει εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 104769/1996 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 2/1997), αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης σε 0,60 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%), με τροποποίηση των περιορισμών χωροθέτησης νέων κτιρίων, ώστε να τηρείται απόσταση τριάντα (30) μέτρων από τον άξονα της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και πέντε (5) μέτρων από τα περιμετρικά όρια του οικοπέδου, οριοθετώντας χώρο εντός του οποίου επιτρέπεται η ανέγερση κτίσματος ή συγκροτήματος κτισμάτων προκειμένου αυτό να στεγάσει τις εγκαταστάσεις δεξαμενές ερευνητικών ιχθυοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ και συναφών με την αποστολή του ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο έβδομο ΝΟΜΟΣ 4617/2019 και ισχύει από 10/6/2019

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ, ανατίθενται όλες οι μελέτες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία μετεγκατάστασης (μελέτες μετεγκατάστασης και αδειοδότησης) των εγκαταστάσεων δεξαμενών ιχθυοκαλλιεργειών από την έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΛΚΕΘΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή με την ονομασία «Μαύρο Λιθάρι» της κοινότητας Αναβύσσου του Νομού Αττικής.

 
Άρθρο 21
 

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2622/1998 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Η εφάπαξ κατ’ έτος το μήνα Νοέμβριο υποχρεωτική εισφορά του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, που καθορίζεται στο χρηματικό ποσό ύψους δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2,92 ευρώ), το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.».

 2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8066/17/2-η΄ από 31.12.2004 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεωτική εισφορά του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, αποδίδεται μέσα στο μήνα Νοέμβριο αντίστοιχα, πιστώνοντας τον υπ’ αριθμ. 802-00-2001-001481 λογαριασμό που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ της Ελλάδος, με την επωνυμία “Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών”.».

 3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2168/1993 (Α΄17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μετόχων, η οποία καθορίζεται στο χρηματικό ποσό ύψους πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (5,83 ευρώ).».

 4. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.».

 5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2017.
 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 8064/16/2 από 8.6.2000 (Β΄ 768) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8064/5/25-ιγ΄ από 16.10.2003 (Β΄ 1604) όμοια.

 
Άρθρο 22
 

1. Tο άρθρο 55 του v. 4447/2016 (A΄ 241) αντικαθίσταται ως εξής:

 «Άρθρο 55 Η εφαρμογή της υποπαραγράφου 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2019.».

 2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΟικονομικώνΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών και Τροφίμων ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ