ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ » ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.1. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

Όταν επιλεγεί ο κατάλληλος εργαζόμενος από τον εργοδότη, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία (πέρα από την υπογραφή σύμβασης εργασίας, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω) που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη του εργαζομένου.

Ειδικότερα :

  • Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίσει στο λογιστήριο της εταιρείας που θα κάνει την πρόσληψη αντίγραφο της αστυνομικής της ταυτότητας με αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του (λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό σημείωμα)
  • Το λογιστήριο του εργοδότη θα πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, υποβάλοντας τα έντυπα Ε3 και Ε4.
  • Υπογράφεται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σύμβαση εργασίας (στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω) στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο και οι όροι εργασίας).
  • Ανοίγεται από τον εργοδότη στο όνομα του εργαζομένου τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας στην τράπεζα του εργοδότη (εαν ο μισθός καταβάλλεται σε διαφορετική τράπεζα από αυτήν του εργοδότη, χρεώνεται προμήθεια για τα εμβάσματα).

 

2.2. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού από ξένη χώρα.

Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δυο διαφορετικές κατηγορίες :

 

2.2.1 Όταν ο εργαζόμενος έρχεται από χώρα εκτός ΕΕ

Όταν ο εργαζόμενος είναι υπήκοος τρίτης χώρας, εκτός ΕΕ, ανεξαρτήτως από το εαν έχει εργαστεί στην ΕΕ ή διαθέτει άδεια εργασίας σε χώρα της ΕΕ, η διαδικασία προβλέπει τα εξής:

  • Σύμβαση Εργασίας σε ισχύ όπου θα φαίνονται οι όροι εργασίας, το ύψος των απολαβών του εργαζόμενου, ο χρόνος εργασάις και ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης.
  • Άδεια παραμονής (VISA) στην Ελλάδα (εαν υπάρχει άδεια παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ).
  • Ασφάλιση σε Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
  • Βεβαίωση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.
  • Άδεια εργασίας στην Ελλάδα, η οποία προκειμένου να εκδοθεί απαιτούνται :

       Άδεια παραμονής

       Βεβαίωση εργοδότη

       Σύμβαση εργασίας

       Ασφάλεια στην Ελλάδα

       Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο

Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει νόμιμα στην πρόσληψη του εργαζομένου στην επιχείρησή του.

 

2.2.2.              Όταν ο εργαζόμενος έρχεται από χώρα της ΕΕ

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ, οι προϋποθέσεις για να εργασθεί στη χώρα μας είναι οι ακόλουθες :

Σελίδες: