ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ » ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. Έγγραφος Τύπος

Σε πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχει επικρατήσει η πρακτική να προσλαμβάνεται το προσωπικό μόνο βάσει της (υποχρεωτικής) αναγγελίας στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η πρακτική είναι ελλειπής, παρόλο που το ελληνικό εργατικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικό τύπο στη σύμβαση εργασίας, διότι, η απουσία μιας αναλυτικής σύμβασης εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου, όπως αμφιβολία σχετικά με τη θέση εργασίας του, με το ωράριο εργασίας του, τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν υπερωριών, τον τόπο εργασίας του, εαν ο εργαζόμενος προσφέρει μισθωτές υπηρεσίες ή έχει καταρτίσει σύμβαση έργου, κ.α. Ορισμένες εξαιρέσεις που σύμφωνα με το νόμο απαιτούν έγγραφο τύπο κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας είναι

 • Οι συμβάσεις εργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο
 • Οι συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 

3.2. Περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας

Πέρα από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο εργοδότης οφείλει να καταρτίζει εγγράφως τους όρους της σύμβασης εργασίας και να τους γνωστοποιεί στον εργαζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το π. δ 156/1994 (Ευρωπαϊκή οδηγία 91/553) κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο για περισσότερο από ένα μήνα, οφείλει να του γνωστοποιήσει εγγράφως το αργότερο εντός 2 μηνών από την έναρξη της απασχόλησής του τους ουσιώδεις όρους εργασίας του.

 

3.2.1. Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας

Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 • Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του εργοδότη και του εργαζόμενου
 • Τον τόπο όπου θα παρέχεται η εργασία
 • Τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας
 • Το είδος της εργασίας που θα παρέχει ο εργαζόμενος
 • Το μισθό που θα καταβάλλεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης εργασίας

 

3.2.2. Το περιεχόμενο που συνίσταται να έχει η σύμβαση εργασίας

Σε αντίθεση με το ελάχιστο περιεχόμενο, προκειμένου να είναι πλήρης και να μην δημιουργούνται προβλήματα ερμηνείας από τη σύμβαση εργασίας, καλό είναι να περιλαμβάνει :

 • Τα στοιχεία της ταυτότητας των συμβαλλομένων
 • Τον τόπο παροχής εργασίας
 • Την ειδικότητα του εργαζόμενου και το αντικείμενο εργασίας του
 • Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας
 • Την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος σε σχέση με τις καταβαλλόμενες αποδοχές
 • Την αποζημίωση που θα καταβληθεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης
 • Την ανάλυση των χρηματικών ποσών που λαμβάνονται ως αποδοχές
 • Την ημερομηνία καταβολής των αποδοχών
 • Την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εφαρμόζεται για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο

 

Σελίδες: