ΤΕΠΙΧ Επιχ/τική Επανεκκίνηση

ESPA » ΤΕΠΙΧ Επιχ/τική Επανεκκίνηση

Στόχος προγράμματος Η δράση «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)* κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας – πλην εξαιρέσεων**.
 • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ. **
 • Εξαιρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων, μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εξαιρέσεις βάσει του ΕΚ 1998/2006, όπως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στον τομέα του άνθρακα, στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μεταφορών, οι προβληματικές επιχειρήσεις κλπ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Υποπρόγραμμα Ι : Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από

10.000€ έως 800.000€

και αφορά:

 • Δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί
 • Δαπάνες που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση τράπεζας, στην περίπτωση που το δάνειο αφορά σε χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου

Υποπρόγραμμα ΙΙ : Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από

10.000€ έως 300.000€

και αφορά την κάλυψη:

 • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)

Ως επιλέξιμες νοούνται οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση.

Διευκρινίσεις

Υφιστάμενες επιχειρήσεις:

Το ύψος του δανείου δε δύναται να υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών της, βάσει της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης της ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους

Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις:

Το ύψος του δανείου δε δύναται να υπερβαίνει το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση και αν τα παραπάνω ποσά δεν καθίστανται σαφή, το ύψος του δανείου δε δύναται να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Επιτόκιο δανείου

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης, ενώ το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, όπως θα οριστεί στη δανειακή σύμβαση. Το επιτόκιο αφορά στο 50% του δανείου, ενώ το επιτόκιο για το υπόλοιπο 50% είναι μηδενικό καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Διάρκεια Δανείου:

Επενδυτικό Δάνειο από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Κεφάλαιο Κινήσεως

έως 48 μήνες. *Σε κάθε περίπτωση η πρόωρη ή μερική αποπληρωμή του δανείου δεν επιβαρύνεται με ποινή πρόωρης εξόφλησης.