Επενδ/κό πρόγραμμα Jessica

ESPA » Επενδ/κό πρόγραμμα Jessica

Επενδυτικό πρόγραμμα Jessica: Ευκαιρίες χρηματοδότησης για Δήμους και ιδιώτες

Πρόσβαση σε σημαντικά χρηματοδοτικά κεφάλαια, με προνομιακά σε πολλές περιπτώσεις επιτόκια, έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ιδιώτες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις που συνδέονται με την αστική ανάπτυξη, μέσω του προγράμματος JESSICA -ακρωνύμιο του Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές).-.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη τα οποία που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία χρηματοδότησης, τα συνολικά προς διάθεση κεφάλαια για την περίοδο 2013 μέχρι και 2015 ανέρχονται σε 258 εκατ. ευρώ.

Τα στελέχη από τους τραπεζικούς ομίλους, αναφέρονται στην αναγκαιότητα περαιτέρω ενημέρωσης προκειμένου να απορροφηθούν και να μην χαθούν τα κεφάλαια αυτά, που μπορούν μέσω των έργων που θα χρηματοδοτήσουν να δώσουν σημαντική ώθηση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα οι τράπεζες που έχουν αναλάβει την διαχείριση των συγκεκριμένων κεφαλαίων είναι:

 • Η Εθνική Τράπεζα για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων, καθώς και για το ΕΠΠΕΡΑΑ με συνολικά κεφάλαια 85 εκατ. ευρώ
 • Η Eurobank για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου με συνολικά κεφάλαια 68 εκατ. ευρώ
 • Η Τράπεζα Πειραιώς για τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια 40 εκατ. ευρώ
 • Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου με συνολικά κεφάλαια 50 εκατ. Ευρώ
 • Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για την περιφέρεια Κρήτης με συνολικά κεφάλαια 15 εκατ. ευρώ.

Τι όμως είναι η πρωτοβουλία Jessica; Σε ποιους απευθύνεται; Ποιες είναι οι επιλέξιμες δράσεις για χρηματοδότηση; Που μπορούν να επευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι;
Η πρωτοβουλία JESSICA στηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανάπλαση μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν μέρος των χρηματοδοτήσεών τους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ σε ταμεία ανακυκλούμενων πιστώσεων, για να συμβάλλουν στην ανακύκλωση των οικονομικών πόρων, ώστε να επιταχύνουν τις επενδύσεις στις αστικές περιοχές της Ευρώπης.

Τι είδους βοήθεια παρέχει το πρόγραμμα JESSICA;

Το πρόγραμμα Jessica προωθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη υποστηρίζοντας και συγκεκριμένα χρηματοδοτώντας έργα στους ακόλουθους τομείς:

 1. Αστικές υποδομές – περιλαμβανομένων μεταφορών, ύδρευσης/επεξεργασίας λυμάτων, ενέργειας
 2. Χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τουριστικές ή άλλες βιώσιμες χρήσεις
 3. Αποκατάσταση υποβαθμισμένων βιομηχανικών τοποθεσιών, περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης και απορρύπανσης του χώρου
 4. Δημιουργία νέων επιφανειών για εμπορική χρήση, για τους τομείς των ΜΜΕ, των ΤΠ και/ή Ε&Α
 5. Πανεπιστημιακά κτήρια – ιατρικές, βιοτεχνολογικές και άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις
 6. Βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα

Πώς λειτουργεί το JESSICA;

Οι χρηματοδοτήσεις από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χορηγούνται στα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (TAA) (στην Ελλάδα επελέγησαν οι τράπεζες Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Επενδυτική και Παγκρήτια ) τα οποία τις επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να λάβουν τη μορφή εισφοράς κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων.
Εναλλακτικά, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη διοχέτευση των κεφαλαίων στα ΤΑΑ μέσω Ταμείων Συμμετοχών (ΤΣ), τα οποία συστήνονται για να επενδύσουν σε πολλά ΤΑΑ.
Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, ωστόσο προσφέρει στις διαχειριστικές αρχές το πλεονέκτημα της δυνατότητας να αναθέτουν την εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Jessica σε έμπειρους επαγγελματίες.

Ποια τα οφέλη από τη χρήση του JESSICA;

 1. Βιωσιμότητα – Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως το JESSICA βασίζονται στην παροχή επιστρεπτέων ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε επενδύσεις που αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις, με τις οποίες θα εξοφληθούν οι επενδυτές. Αυτό αποτελεί μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις ενισχύσεις που παραδοσιακά παρέχονται μέσω επιχορηγήσεων.
 2. Μόχλευση – Συνδυάζοντας τα διαρθρωτικά ταμεία με άλλες υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης, το Jessica αυξάνει ουσιαστικά τους πόρους, διευκολύνοντας την παροχή υποστήριξης σε μεγάλο αριθμό έργων.
 3. Ευελιξία – Το Jessica προσφέρει ευελιξία, τόσο όσον αφορά τη δομή, όσο και τη χρήση των χρηματοδοτήσεων με επενδύσεις εισφοράς κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των συγκεκριμένων χωρών και περιφερειών.
 4. Εμπειρογνωμοσύνη – Το Jessica δίνει τη δυνατότητα σε διαχειριστικές αρχές διαρθρωτικών ταμείων, πόλεις και κωμοπόλεις να συμπράττουν με τον ιδιωτικό και τον τραπεζικό τομέα. Αυτό συμβάλλει στη μόχλευση περαιτέρω επενδύσεων, καθώς και την αναβάθμιση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων υλοποίησης και διαχείρισης των έργων.
 5. Εταιρικές σχέσεις – Το Jessica αποτελεί τον καρπό της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Κοινότητας της ΕΤΕ και της CEB. Μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ χωρών, περιφερειών, πόλεων, ΕΤΕ, CEB, άλλων τραπεζών, επενδυτών κλπ., προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές.

Πρακτικά και με απλά λόγια το πρόογραμμα Jessica απευθύνεται σε Δήμους αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να χρηματοδοτήσουν έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πόλεων και γενικότερα στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Προαπαιτούμενο είναι να έχουν ιδία συμμετοχή τουλάχιστον 10% της συνολικής επένδυσης . Το υπόλοιπο ποσό, το οποίο θα μπορεί να φτάνει και στο 90% θα γίνει με χρηματοδότηση από το JESSICA και τραπεζικό δανεισμό, ενώ δεν αποκλείεται και η, υπό όρους, χρηματοδότηση από άλλες πηγές (π.χ. Αναπτυξιακός).