Πράσινες Λύσεις

ESPA »  Πράσινες Λύσεις

 Πράσινες Λύσεις – Οικολογική επιχείρηση

Το προϊόν  Πράσινες Λύσεις – Οικολογική επιχείρηση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της επαγγελματικής τους στέγης και την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος έως 10 KW.

Χρηματοδοτεί:

 • Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβαθμίσεως
 • Τις οικοδομικές εργασίες ενεργειακής αναβαθμίσεως
 • Τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος έως 10 KW στη στέγη της επιχειρήσεως.

Ποσοστό Χρηματοδοτήσεως:

 • Έως το 90% του συνολικού κόστους των επενδύσεων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μελέτες) βάσει προϋπολογισμού έργου ή προτιμολογίων.

Επιτόκιο*:

 • Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.) σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00%.
  (*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 0,60%.

Διάρκεια:

 • Για ποσό δανείου έως Ευρώ 50.000 μέγιστη διάρκεια 10 έτη.
 • Για ποσό δανείου άνω των Ευρώ 50.000 μέγιστη διάρκεια 20 έτη.

Περίοδος Χάριτος:

 • Έως 6 μήνες με καταβολή των τόκων.

Τρόπος Εξυπηρετήσεως:

 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.